• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Informacija apie priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas"

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ tikslinės sritys:
1. modernizuoti ir restruktūrizuoti fizinį potencialą;
2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
3. skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.
 
Remiamos veiklos
1. žemės ūkio produktų gamyba;
2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir tiekimas rinkai).
 
Prioritetiniai sektoriai: sodininkystė,  uogininkystė,  daržininkystė.

Pareiškėjai
Paramos gali kreiptis pareiškėjai, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę valdą, ūkininkai (fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį, ir juridiniai asmenys).

Paramos dydis ir intensyvumas
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
Jauniesiems ūkininkams (asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną jaunesni nei 40 metų amžiaus ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), investuojantiems penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
Pareiškėjams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir (arba) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, finansuojama iki 70 proc. Pareiškėjo ūkis laikomas esančiu mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.*
Pareiškėjams, investuojantiems į ekologinį ūkininkavimą, finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas turi turėti sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos sertifikatą, galiojantį paramos paraiškos pateikimo dieną. Turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. ŽŪN ploto (nustatomas pagal 2014 metais deklaruotas ŽŪN);
Didžiausias kompleksinės paramos lygis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Tinkamos išlaidos:
1. nauja žemės ūkio technika ir įranga (įrangos kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), skirta projekto reikmėms. Įgyjama nauja žemės ūkio technika turi būti kompleksinė projekto dalis;
2. nauji technologiniai įrenginiai, skirti projekto reikmėms;
3. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
4. naujos N ir O kategorijų transporto priemonės,** skirtos projekto reikmėms;
5. gamybinių statinių (pastatų) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
6. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
a) kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
b) vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
c) artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
7. daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;***
8. bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM). ****

*Mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymo tvarka ir mažiau palankios ūkininkauti vietovės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių“. Mažiau palankus ūkininkauti žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal 2014 metais deklaruotas ŽŪN.
**kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.
*** yra papildomų sąlygų.
**** Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis.